Web Team

Mayukh Raha

rahamayukh@gmail.com

Rajorshi Chatterjee

upplacement@spa.ac.in

Sadhana Manthapuri

sadhana.manthapuri@gmail.com