Placements 17-18

1. Campus Placement Drive by Ernst & Young

1. Swati Chauhan (Housing)

2. Subodh Shukla (Transport Planning)

3. Shubham Arora (Transport Planning)

4. Sejal Mathur (Urban Planning)

2. Campus Placement Drive by DIT University, Dehradun

1. Poulomy Banerjee (Environmental Planning)

2. Sayali Khokale (Environmental Planning)

3. Sreya Sinha (Urban Planning)

4. Pulama Oinam (Urban Planning)

3. Campus Placement Drive by egis India

1. Pankaj Kumar (Transport Planning)

2. Shreya Kaul (Transport Planning Planning)

3. Thejus Augustine (Urban Design)

4. Sharvari Sadadekar (Urban Design)

5. Arpit Modi (BEM)

6. Md. Mushfique J Ansari (BEM)

7. Pratibha Khandey (BEM)

8. Shilpa Sajan (BEM)

9. Nilay J Bahera (BEM)

10. Papori Thakuria (Urban Planning)

4. Campus Placement Drive by Raheja Developers

1. Abhijit Trimukhe (B.Arch)

2. Ruchika Raina (B.Arch)

3. Upasna Basra (B.Arch)

5. Campus Placement Drive by Incubis

1. Kiran Babu (B.Arch)

2. Vipanchi Handa (B.Arch)

3. Prinay Agarwal (B.Arch)